Project Description

Projektant

Palo Šimko & Jaro Král, adf s.r.o.

Popis rodinného domu

Predmetná lokalita sa nachádza vo východnej časti Mesta Košice. V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne významné biotopy európskeho ani národného významu.

Samotný architektonický návrh územia a jednotlivých objektov je podmienený a vychádza zo svahovitosti terénu, geológie a jeho orientácie s výhľadmi na mesto ako aj opačne. Dané územie je otvorené týmto výhľadom, práve usporiadaním a radením objektov a ich samotnou architektúrou pričom ide o jednoduché cenovo prístupné objekty pre širokú škálu potencionálnych obyvateľov. Objekty sa prispôsobujú terénu a sú do svahu osadené, kopírujúc ho. Taktiež usporiadanie komunikácií predpokladá minimálne zásahy do riešeného územia. Objekty sú zakomponované do zelene územia medzi nimi, aby boli v konečnom dôsledku nenápadné a zrastené so zeleňou svahu.

Tieto objekty sú vlastne domy v radovej zástavbe ukončujúce celé územie obytného súboru „Panoráma“ a jeho III. etapy zo severnej strany ležiace popri komunikácii vetva „A“ na jej južnej strane so záhradami – átriami na južnej (juhozápadnej) strane. Táto komunikácia vetva „A“ (v ktorej sú vedené všetky inžinierske siete na, ktoré sa RD SO 180 napájajú) je ako prístupovou komunikáciou k rodinným domom v smere vychod – západ a je deliacou osou od časti budúceho občianskeho vybavenia v území okrsku „I“ čím jasne ukončuje časť bývania v rodinných radových domoch a toto ukončenie je zvýraznené aj osadením danej vetvy rodinných átriových – terasovito uskakovaných radových domov, čím svojou architektúrou a s vnútorným átriom kde je súkromná zóna natočená do územia bývania na juho až juhozápadnú stranu. Zo severu vytvárajú fasády daných domov akúsi jasnú hrádzu od ostatnej časti územia s občianskym vybavením. Z danej severnej strany sú hl. vstupy do objektov jak pre peších tak aj do garáži a k ulici je orientovaná len kuchynská časť domu. Domy medzi sebou terasovito uskakujú o 1,0m až 1,5m čím kopírujú terén a priľahlú komunikáciu. Z architektonického hľadiska ide o prízemné domy s orientáciou všetkých obytných miestností do centrálneho átria s možnosťou vyjsť na dané átrium cez veľké francúzske okná. Fasády sú jednoduché až minimalistické s veľkými preskleniami do átria a min. do ulice kde sú hlavné vstupy v architektúre podporené predsadenou hmotou závetria a čiastočne vysunutej garáže čím danou členitosťou čelnú fasádu oživujeme čo podporujeme aj farebnosťou a čiastočne dreveným obkladom.

Projekt

„PANORÁMA“ – obytný súbor, III. etapa. SO 180, 141, MŠ

Rok realizácie

kolaudácia 2014